act logo

אירועים ועדכונים

תשלום על עבודה ביום הבחירות

פורסם בתאריך 28.07.2022

יום הבחירות לכנסת נקבע לתאריך 1.11.2022 (יום שלישי). בהתאם לחוק, יום הבחירות מוגדר כיום חג, ועבודה ביום זה מזכה בתשלום 200%.
על כן, חברי איגוד המועסקים בהפקות ביום הבחירות, זכאים לשכר בגובה 200% משכרם היומי שנקבע להפקה, בהתאם לקבוע בהסכם 2008 בנושא עבודה בשבתות וחגים.
אנא עדכנו בכך את חברות ההפקה מראש, על מנת שיוכלו לבחור האם לקיים צילומים ביום זה.