act logo

אירועים ועדכונים

מפגש מחלקת תאורה, עוזרי צלם, גריפ

פורסם בתאריך 20.11.2022

ממפגש למפגש כוחנו עולה 💪🏼
סיימנו מפגש באנרגיות גבוהות של מחלקות תאורה, מצלמה וגריפ. המפגש התחיל משיחה על החזון של הנהלת האיגוד והתכניות והיעדים שבמיקוד לשנה הקרובה, והמשיך לכמה נושאים מעניינים וחשובים:
👈🏼 שמירה וקידום המעמד המקצועי: הקשר בין מקצועיות לבין תנאי עבודה ושכר, חשיבות הגדרת תיאורי תפקיד ואחריות במטרה ליצור סטנדרט מקצועי בתעשייה, פיתוח הדרכות ודרכים לבחון עמידה בתנאי סף, הגברת המודעות לחשיבות המקצועיות והמיומנות הנדרשת בתפקידים השונים, כולל עוזרים שניים ועוד.
👈🏼 סולידריות איגודית: הקפדה על עבודה עם צוות של חברי איגוד, יצירת שפה משותפת וסולידריות חוצת מחלקות, גיוס מתלמדים ועוד.
👈🏼 חיזוק האיגוד ותחושת השייכות: שיפור האכיפה והטיפול בסוגיות פרט, הגברת השקיפות ומעורבות החברות והחברים בפעילות האיגוד ועוד.
תודה גדולה למי שהגיעו (ובמיוחד על העזרה לסיים את האוכל!) ותודה מיוחדת לנציגי המחלקות בוועד המנהל, ניר, אלי ואור, ולאיריס וחמוטל מצוות המשרד על ארגון המפגש.