act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בפרומואים ופרסומות  חזרה >

ארוחות והפסקות – פרסומות ופרומואים

ארוחות בזמן הצילומים

המפיק יספק על חשבונו ארוחה בימי הצילומים לצוות באתרי הצילומים

ארוחת / הפסקת בוקר

ארוחת – בוקר תמשך 30 דקות ותתחיל לכל המאוחר כשעה לאחר שעת ה CALL

ארוחת / הפסקת צהריים

הפסקת צהריים תתחיל לא יאוחר משבע שעות מגמר ארוחת בוקר ותימשך שעה אחת
ובכל מקרה לא תיהיה קצרה מ 30 דדקות

ארוחה / הפסקה שלישית

במידה ויום הצילום עובר את 12 שעות העבודה תינתן ארוחה שלישית לכל המאוחר בתום
השעה ה -13 ואורך ההפסקה יהיה 20 דקות

קיצור הפסקה / ארוחה

על כל קיצור של ארוחה או הפסקה יקבל איש הצוות תשלום נוסף בשווי כפל הזמן שבו קוצרה הארוחה או ההפסקה

דחייה ארוחה / הפסקה

על כל דחייה של ארוחה או הפסקה יקבל איש הצוות תשלום נוסף
בשווי פרק הזמן שבו נדחתה הארוחה או ההפסקה (כאשר כל דחייה תימדד ברבעי שעות,
ותעוגל תמיד כלפי מעלה

קיצור יום עבודה במקום תשלום על קיצור הפסקה

המפיק יהיה רשאי, במקום תשלום לאיש הצוות עבור קיצור או דחייה של ארוחה או הפסקה כלשהי כאמור לעיל, לקצר את יום העבודה כולו, וזאת - באותו פרק זמ , ן שבו נדחתה הארוחה או ההפסקה; או בכפל הזמן, שבו קוצרה הארוחה או ההפסקה

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il