act logo

תנאי עבודה בהפקות

תנאי עבודה בדוקו  חזרה >

הגדרות יום צילום – דוקו

הגדרת יום עבודה רגיל וחישוב עלות שעת עבודה - דוקו

יום הפקה יהיה בן 11 ברוטו, כאשר בשעות אלו יכללו ארוחת בקר בת 30 דקות וארוחת צהריים בת 45 דקות.
מחיר שעת עבודה יהיה המחיר עבור יום הפקה כנ"ל לחלק ל-11.
בימי שישי ובערבי חג, יום הפקה יהיה בן 10 שעות ברוטו. מחיר שעת עבודה יהיה המחיר עבור יום הפקה כנ"ל לחלק ל-10.

אורך יום העבודה של איש הצוות יקבע על פי רישומיו של עוזר הבמאי ביחס לשעות עבודת אנשי הצוות, וזאת – מ- call ועד wrap (ביחס לאנשי צוות שלא הגיעו להכנות ו/או לא נשארו על הסט לקיפולים).
איש צוות, העוזב את הסט לאחר ה- wrap, יהיה חייב להודיע לנציג המפיק על הסט ביחס לשעת סיום העבודה שלו.
לא הודיע איש הצוות כאמור לנציג המפיק, יקבע דיווחו של נציג המפיק לעניין מועד סיום העבודה של אותו איש צוות.
היה ולא נכח נציג של המפיק על הסט בשעת סיום העבודה של אותו איש צוות, ידווח איש הצוות, טלפונית או באמצעות שליחת מיסרון (הודעת SMS),
למפיק או לנציגו על שעת סיום העבודה – ודיווח טלפוני או באמצעות שליחת מיסרון (הודעת SMS) זה הוא שיקבע לעניין שעת סיום העבודה.

עבודה על בסיס שבועי - דוקו

"עבודה על בסיס שבועי" ו/או "עבודה שבועית", לצרכי הסכם זה, תחשב עבודה של למעלה מ-10 (עשרה) ימי הפקה רצופים,
גם אם ניתנה לאיש הצוות במהלכם הפסקה, בתנאי שההפסקה הוגדרה מראש והיא בת יום או יומיים.
מובהר, למען הסר ספק, כי רק אורך ומשך ההפקה כאמור הם יהיו הקריטריונים לקביעה אם המדובר בעבודה על בסיס שבועי,
ולא יהיה בנושא זה שיקול דעת למפיק ו/או לאיש הצוות.

בעבודה על בסיס שבועי, כל שבוע עבודה יהיה בן 5 (חמישה) ימים, אך המפיק יהיה רשאי לדרוש מאיש הצוות לעבוד גם ביום השישי באותו שבוע,
ובמקרה כזה – שכרו של איש הצוות, עבור עבודה בת 10 (עשר) שעות ביום השישי, יהיה בשיעור של 20% (עשרים אחוזים) מהשכר השבועי המוסכם בין הצדדים.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il