act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות – המידע בעמוד זה יתעדכן בקרוב  חזרה >

שעות נוספות

הגדרת תעריפי שעות נוספות - דוקו

המפיק ישלם לאיש הצוות עבור עבודה בשעות נוספות, כדלקמן:

*שעה 11.5 עד השעה ה- 12.5: שכר בשיעור של 125% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 12.5 עד השעה ה- 13.5: שכר בשיעור של 150% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 13.5 עד השעה ה- 14.5: שכר בשיעור של 200% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 14.5 עד השעה ה- 15.5: שכר בשיעור של 250% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 15.5 עד השעה ה- 16.5: שכר בשיעור של 300% מהמחיר לשעת עבודה.
* שעה 16.5 ואילך: שכר בשיעור של 350% מהמחיר לשעת עבודה.

מובהר, כי שעות העבודה הנוספות המצוינות לעיל הינן שעות עבודה ברוטו,
היינו: הן כוללות את משך הארוחות.

שעות פירוק והרכבה תחשבנה כשעות עבודה רגילות,
והמפיק ישלם לאיש הצוות בגינן שעות נוספות כמוסכם בהסכם זה, אם חלו בשעות נוספות.
כל התעריפים הנ"ל מוזנים אל מחשבון אקט.

אורך יום העבודה של איש הצוות יקבע על פי רישומיו של עוזר הבמאי ביחס לשעות עבודת אנשי הצוות, וזאת – מ- call ועד wrap (ביחס לאנשי צוות שלא הגיעו להכנות ו/או לא נשארו על הסט לקיפולים).
איש צוות, העוזב את הסט לאחר ה- wrap, יהיה חייב להודיע לנציג המפיק על הסט ביחס לשעת סיום העבודה שלו.
לא הודיע איש הצוות כאמור לנציג המפיק, יקבע דיווחו של נציג המפיק לעניין מועד סיום העבודה של אותו איש צוות.
היה ולא נכח נציג של המפיק על הסט בשעת סיום העבודה של אותו איש צוות, ידווח איש הצוות, טלפונית או באמצעות שליחת מיסרון (הודעת SMS),
למפיק או לנציגו על שעת סיום העבודה – ודיווח טלפוני או באמצעות שליחת מיסרון (הודעת SMS) זה הוא שיקבע לעניין שעת סיום העבודה.

יום חסד - דוקו

בהפקה על בסיס שבועי (מעל 10 ימי צילום)-

יינתן על ידי איש הצוות יום חסד אחד, לפי בחירת המפיק, וזאת לאורך כל תקופת ההפקה,
אשר בו התשלום לשעה הנוספת הראשונה יהיה 125% מהמחיר לשעה
והתשלום לכל השעות הנוספות מהשעה השנייה ואילך יהיה 150% מהמחיר לשעה.

*יום החסד האמור לא יחול בימי שישי וערבי חג.

שעות נוספות - פרסומות ופרומואים

תעריף שעות נוספות:
שעה 13- 150% ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 14 -150% ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 15 - 200% ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 16 - 250% ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 17 - 250% ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 18 - 300% ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 19 ואילך- 350% - ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il