act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות – המידע בעמוד זה יתעדכן בקרוב  חזרה >

שעות מנוחה ומעבר

הגדרת שעות מעבר - דוקו

המפיק יאפשר לאיש הצוות לפחות 11 שעות מנוחה בין גמר יום צילום אחד לתחילת יום הצילום השני,
פרט לימי שישי, אשר בהם יאפשר המפיק לאיש הצוות לפחות 10 (עשר) שעות מנוחה כאמור בין גמר יום צילום אחד לתחילת יום הצילום השני.
האמור יחול רק אם מדובר בעבודה רצופה, עם אותו מפיק, בימים עוקבים.
ספירת שעות המעבר יעשה מ- wrap עד call/ארוחת בוקר, לפי המוקדם שבין השניים,
במידה שהקיפול של איש הצוות אינו עולה על 20 דקות יחושבו שעות המעבר מרגע שעת הראפ.
במידה והקיפול עולה על 20 דקות, תחושבנה שעות המעבר במלואן משעת סוף הקיפול כרגיל.
במקרה של צילומים מחוץ לאזור החופשי, שעות המעבר תהיינה מעת החזרה לאזור החופשי
ועד לתחילת יום העבודה העוקב שלאחריו או עד ליציאה מהאזור החופשי, על פי המוקדם שבין שני המועדים.

חיוב שעות מעבר - תעריף - דוקו

כל תעריפי החיוב נגזרים מתעריף השכר היומי המוזן במחשבון אקט. המחשבון גוזר את התעריף השעתי לשעות נוספות, שעות מעבר וכו'

עבור קיצור שעות המעבר ישולם לאיש הצוות פיצוי, כדלקמן:

(1) עבור קיצור שעות המעבר עד שעה אחת, ישולם לאיש הצוות פיצוי בשיעור של 100% עבור שעת הקיצור.
(2) עבור השעה השנייה של קיצור שעות המעבר ישולם לאיש הצוות פיצוי בשיעור של 125%.
(3) עבור השעה השלישית של קיצור שעות המעבר ישולם לאיש הצוות פיצוי בשיעור של 150%.
(4) עבור השעה הרביעית של קיצור שעות המעבר ישולם לאיש הצוות פיצוי בשיעור של 250%.
(5) עבור קיצור שעות המעבר מהשעה החמישית ומעלה, ישולם לאיש הצוות פיצוי בשיעור של 500% עבור השעה החמישית וכל שעה נוספת של הקיצור.
הנ"ל מעודכן במחשבון אקט, יש להזין את שעות העבודה במחשבון ושעות המעבר יחושבו באופן אוטומטי.

יום חסד - דוקו

בהפקות על בסיס שבועי (מעל 10 ימים בלבד), יינתן למפיק יום חסד אחד,
אשר בו ישולם לאיש הצוות פיצוי בשיעור של 100% בלבד עבור כל שעה משעות הקיצור של שעות המעבר
, ובלבד ששעות המעבר לא תקוצרנה ביותר מ- 4 שעות. האמור בס"ק זה יחול רק פעם אחת בכל הפקה, או בכל סשן צילומים, לכל אורכם.

שעות נסיעה המקצרות שעות מעבר - דוקו

במידה ושעות הנסיעה גרמו לקיצור שעות מעבר,
יחייב איש הצוות שעות נסיעה בתעריף של 150% עבור כל שעת נסיעה (המוזן במחשבון אקט)

שעות מנוחה ומעבר - פרסומות ופרומואים

אין בהסכם הסדרה של הנושא.
רוב הפרסומות מסתכמות ביום צילום אחד ושעות המעבר בין ימי צילום בחברות הפקה שונות אינן רלוונטיות.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il