act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות  חזרה >

פרה פרודקשן

קולנוע וטלוויזיה- ישיבות הפקה וסיורים

בהפקה על בסיס יומי (עד 10 ימי צילום):
במידה והסך המצטבר של שעות הישיבות עולה על 3 שעות:
עבור השתתפות של איש צוות בישיבות הפקה, שתואמו על ידי המפיק, ישולם לאיש הצוות שכר על פי מספר השעות המצטבר של השתתפות בישיבות הפקה באותה הפקה,
כאשר התעריף לתשלום לכל שעה ושעה יהיה על פי החלק ה-11 של השכר היומי המוסכם עם אותו איש צוות.
כלומר: אם הייתי ב-4 ישיבות הפקה של שעתיים כל אחת, סה"כ 8 שעות. אחייב על 8 שעות לפי חלוקה של התעריף היומי ל11 שעות.
(לדוגמא: השכר היומי שלי 1,100, ערך שעה יהיה 100 ש"ח ואז אחייב על 8 שעות 800 ש"ח)
עד 3 שעות לא יחייב איש הצות על הישיבות הנ"ל.

בהפקה על בסיס שבועי (מעל 10 ימי צילום):

עד 3 שעות: היה והסך המצטבר של שעות ההשתתפות בישיבות ההפקה של איש הצוות לא יעלה על 3 (שלוש) שעות בהפקה שאורכה שבועיים (היינו: 10 ימי צילום), וכן לא יעלה על שעה אחת נוספת במשך כל שבוע עבודה נוסף באותה הפקה שבועית, לא יקבל איש הצוות שכר או תשלום כלשהו עבור השתתפותו בישיבות ההפקה באותה הפקה.

מעל 3 שעות: עבור כל חריגה מהמספר הנ"ל של שעות השתתפות בישיבות הפקה (בין אם במהלך השבועיים הראשונים ובין אם במהלך השבועות שלאחר מכן), יקבל איש הצוות תשלום, החל מהשעה הראשונה של השתתפותו בישיבות ההפקה ואילך כפי שמפורט לגבי הפקות יומיות.

קולנוע וטלוויזיה - הכנות, סיורים, איסופים, פירוקים וכו'

על עבודה בסיורים, איסוף, הכנות, ישיבות הפקה ופירוק הציוד, אשר תמשך עד 6 שעות עבודה ברוטו (כולל ארוחה):

ישולם על ידי המפיק לאיש הצוות מחצית (50%) משכר העבודה היומי המוסכם בין הצדדים. במקרה של עבודה שבועית,
אופן חישוב השכר יהיה: השכר השבועי לחלק לחמש (5).

על עבודה בסיורים, איסוף, הכנות ופירוק הציוד, אשר תמשך מעל 6 שעות עבודה ברוטו (כולל זמן ארוחות),
ישולם על ידי המפיק לאיש הצוות מלוא שכר העבודה היומי המוסכם בין הצדדים. במקרה של עבודה שבועית,
אופן חישוב השכר יהיה: השכר השבועי לחלק לחמש (5).

קולנוע וטלוויזיה- נסיעות

בימי סיורים והכנות במשרדי המפיק, ישולמו לאיש הצוות הוצאות נסיעה על פי תעריף נסיעה בתחבורה ציבורית.

קולנוע וטלוויזיה - ארוחות

כמפורט לגבי עבודה מחוץ למשרד/סיורים והכנות (בעמודת לינה, כלכלה, הפסקות וארוחות)

פרסומות- סיורים והכנות

על עבודה בסיורים, איסופים, הכנות ופרוק ציוד, אשר תימשך עד 6 שעות ברוטו (כולל ארוחה) ישולם לצוות 50% משכר העבודה היומי.
על עבודה מעבר ל- 6 שעות והתמורה תהיה של יום עבודה שלם.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il