act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות  חזרה >

פיטורים , התפטרות, ביטול הפקה

קולנוע וטלוויזיה - הגדרות כלליות

* סיום ההתקשרות בין איש הצוות למפיק, ביוזמת מי מהם, במהלך הצילומים בפועל, יעשה בהודעה מוקדמת לצד שכנגד, בת 3 ימים לפחות.

*במקרה של הפסקת ההתקשרות ביוזמת המפיק, איש הצוות מחויב להמשיך ולעבוד בהפקה במהלך כל 3 ימי ההודעה מראש על הפסקת ההתקשרות,
אלא אם המפיק ויתר על עבודת איש הצוות במהלכם, ובכל מקרה –
המפיק חייב בתשלום לאיש הצוות עבור 3 ימים אלו, גם אם המפיק ויתר על עבודת איש הצוות בימי ההודעה מראש.

*אם ההפקה אורכת 3 חודשים ומעלה, תתארך תקופת ההודעה מראש על הפסקת
ההתקשרות של המפיק או איש הצוות , ביום אחד נוסף עבור כל חודש נוסף
של הפקה, או חלק ממנו.
(כלומר בהפקה שאורכה ארבעה חודשים יצטרך המפיק/איש הצוות
לתת התראה של 4 ימים מראש, בהפקה של 5 חודשים, 5 ימי התראה וכו')

*איש הצוות חייב להודיע למפיק או לנציגו על עזיבתו/הפסקת ההתקשרות, שלושה ימים מראש.

*איש הצוות יהיה חייב לעבוד במהלך 3 ימים אלו, אם נדרש לכך על ידי המפיק.
סרב איש הצוות לעבוד במהלך 3 ימים אלו, או חלקם, חרף דרישת המפיק לכך,
ישלם למפיק תשלום בשיעור השכר המוסכם עבור 3 ימי הפקה אלו, או חלקם היחסי.

* במידה ופרק הזמן הנותר לסיום הצילומים הינו קצר מפרק הזמן להודעה מראש,
יהיה משך ההודעה מראש אותו פרק הזמן הנותר עד לסיום הצילומים בלבד.

קולנוע וטלוויזיה - פיטורים , התפטרות, ביטול הפקה לפני תחילת הצילומים

במקרה של סיום ההתקשרות בין איש הצוות למפיק, ביוזמת מי מהם,
לפני תחילת הצילומים בפועל;
או במקרה של ביטול ההפקה, או הודעה של איש הצוות למפיק
על רצונו שלא לעבוד בה, לפני תחילת הצילומים בפועל;
כולם יעשו בהודעה מראש לצד שכנגד, בת 7 ימים לפחות.

במידה וניתנה לאיש הצוות הודעה על הפסקת ההתקשרות
או על ביטול בת פחות מ- 7 ימים כנ"ל, ישלם המפיק לאיש הצוות פיצוי
בגובה שכר של 3 ימי הפקה מלאים.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il