act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות – המידע בעמוד זה יתעדכן בקרוב  חזרה >

עבודה בחגים ושבת

עבודה בערבי חג/שבת - דוקו

בערבי שבת ובערבי חג תתחיל חופשת השבת/החג שעה אחת לפני הדלקת הנרות, אך לא לפני השעה 16:00 ולא אחרי השעה 17:30.
זמני כניסת שבת והנתונים הנ"ל מתעדכנים במחשבון שעולה לאתר כל חודשיים.

המפיק ישלם לאיש הצוות עבור עבודה בשעות נוספות בערבי שבת ובערבי חג, כדלקמן:

(1)עבור עבודה בשעה 10 עד השעה ה- 11: שכר בשיעור של 200% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה.
(2)עבור עבודה בשעה 11 עד השעה ה- 12: שכר בשיעור של 250% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה.
(3)עבור עבודה בשעה 12 עד השעה ה- 13: שכר בשיעור של 300% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה.
(4)עבור עבודה בשעה 13 עד השעה ה- 14: שכר בשיעור של 350% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה.
(5)עבור עבודה בשעה 14 עד השעה ה- 15: שכר בשיעור של 400% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה.
(6)עבור עבודה בשעה 15 עד השעה ה- 16: שכר בשיעור של 450% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה.
(7)עבור עבודה בשעה 16 ואילך: תשולם תוספת שכר בשיעור של 500% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לכל שעת עבודה נוספת, ללא הגבלה.

עבודה בימי שישי - דוקו

בימי שישי ובערבי חג, יום הפקה יהיה בן 10 (עשר) שעות, ברוטו, כאשר בשעות אלו יכללו ארוחת בקר בת 30 דקות וארוחת צהריים בת 60 דקות.
מחיר שעת עבודה יהיה המחיר עבור יום הפקה כנ"ל לחלק ל-10.

עבודה בשבת ובחג - דוקו

א. עבור עבודה בשבת ובחג, שתעשה רק במקרים חריגים, ישלם המפיק לאיש הצוות תשלום בשיעור של 200% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לכל שעת עבודה.

ב. לאחר עבודה במשך 6 ימי הפקה רצופים, יינתן לאיש הצוות יום חופש אחד, ללא תשלום. לא תעשה עבודה במשך יותר מ- 7 ימי הפקה רצופים. אם נעשתה עבודה במשך 7 ימים רצופים, המפיק יהיה חייב לתת לאיש הצוות יום מנוחה בתשלום, שיהיה היום ה-8 לאחר 7 ימי ההפקה הרצופים.

ג. אם מתבצעת עבודה בשבת, והיא ממשיכה גם אל מוצאי השבת (היינו: לאחר צאת השבת),
ישולם לאיש הצוות שכר בשיעור של 200% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לכל שעת עבודה, עבור כל השעות שבהן עבד איש הצוות באותו יום,
הן אלו שעבד בשבת והן אלו שעבד לאחר יציאת השבת. זאת, אלא אם השעות החורגות משבת הינן שעות נוספות,
שאז ישולם עבורן לאיש הצוות שכר על פי חישוב של שעות נוספות על בסיס שכר בסיס של 200% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה.

ד. היה ויום הצילום מתחיל במוצאי שבת, שיוגדר לצורך זה כשעה אחת לפחות לאחר צאת השבת, יחשב יום הצילומים כעבודת לילה רגילה ביום חול.

עבור עבודה בימי חג ישלם המפיק כפי שמתחייב לשלם עבור עבודת שבת .
פירוט החגים רלוונטיים: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, חנוכה, פורים, פסח( חג ראשון ושני), יום העצמאות, שבועות.

עבודה בערבי שבת/חג - פרסומות ופרומואים

בימי שישי ובערבי חג זמני העבודה יחשבו כדלקמן:
ביום שישי תתאפשר עבודה על בסיס יומי של 12 שעות כאשר על השעה ה- 11 ו ה – 12
ישולם לצוות עבור שעות רגילות לפי חישוב של יום עבודה מחולק ל -10

18. שעות נוספות:

שעה 13 - 150% - ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 14 - 150% - ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 15 - 200% - ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 16 - 250% ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 17 - 250% - ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 18 - 300% - ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.
שעה 19 ואילך- 350% - ממחיר שעה לפי השכר המוסכם עם איש הצוות.

עבודה בערבי חג / שישי - פרסומות ופרומואים

בערבי שבת ובערבי חג תתחיל חופשת השבת/החג שעה אחת לפני הדלקת הנרות, אך לא לפני השעה 16:00 ולא אחרי השעה 17:30 (להלן: "כניסת השבת").

בימי שישי וערבי חג יחושבו השעות הנוספות עד ל – "כניסת השבת" כרגיל (שעות נוספות כמו ביום חול)
מ- "כניסת השבת" תחשב כל שעה נוספות לפי 350%.

עבודה בשבת - פרסומות ופרומואים

על עבודה בשבת, וזאת רק במקרים חריגים, התשלום יהיה 200% .
על עבודת לילה במוצאי שבת, באם יבקש זאת המפיק, ישולם לצוות שכר של יום עבודה כפול.
על השעות הנוספות בשבת ישולם הפירוט של שעות נוספות בפרסומות כפול 200%.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il