act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות  חזרה >

לינה, כלכלה, הפסקות וארוחות

קולנוע וטלוויזיה- ארוחות והפסקות בזמן הצילומים

*המפיק יספק, על חשבונו, לאיש הצוות ארוחות בימי הצילומים באתר הצילומים.
*ארוחת בוקר תימשך 30 דקות ותתחיל עד שעה לאחר שעת ה- CALL.
*ארוחת צהריים תתחיל לא יאוחר משבע שעות מגמר ארוחת בוקר, ותימשך 45 דקות, ובכל מקרה- לא פחות מ- 30 דקות.

*המפיק יעמיד לרשות איש הצוות משקה חם בחורף (תה, קפה), ללא הגבלה, ובקיץ – מי שתייה נקיים ו/או משקאות קלים וקרים, ללא הגבלה.
השתייה תסופק על ידי המפיק גם בפעילות ביום וגם בפעילות בלילה.

*זמן ההפסקה לצורך ארוחה, יהיה מרגע ההכרזה על ההפסקה על הסט ועד רגע ההכרזה במקום הארוחה על גמר ההפסקה.

*בנוסף לאמור, המפיק ייתן לאיש הצוות הפסקה בת 15 דקות בסיום השעה הנוספת הראשונה.

בימי שישי ובערבי חג, אורכה של הפסקת צהריים יעמוד על 60 דקות

קולנוע וטלוויזיה- ארוחה שלישית בזמן הצילומים

* ארוחה שלישית (או "ארוחת 13") תתחיל לאחר 12.5 שעות משעת ה- CALL
ובכל מקרה- לא יאוחר מ- 13.5 שעות משעת ה- CALL, ותימשך 15 דקות.
*המפיק יהיה רשאי לשלם לאיש הצוות, במקום מתן הארוחה השלישית האמורה לעיל, סך של 25 ₪ + מע"מ.

קולנוע וטלוויזיה- קיצור/איחור ארוחות בזמן צילומים

*ארוחת בוקר תימשך 30 דקות ותתחיל עד שעה לאחר שעת ה- CALL.
*ארוחת צהריים תתחיל לא יאוחר משבע שעות מגמר ארוחת בוקר, ותימשך 45 דקות, ובכל מקרה- לא פחות מ- 30 דקות.

*במקרה וצרכי ההפקה מכתיבים קיצור או דחייה של ארוחה או הפסקה כלשהי,
הרי אז על כל קיצור של ארוחה או הפסקה יקבל איש הצוות תשלום נוסף בשווי כפל הזמן שבו קוצרה הארוחה או ההפסקה;
ועל כל דחייה של ארוחה או הפסקה יקבל איש הצוות תשלום נוסף בשווי פרק הזמן שבו נדחתה הארוחה או ההפסקה
(כאשר כל דחייה תימדד ברבעי שעות, ותעוגל תמיד כלפי מעלה,
יש להזין את זמן הקיצור/איחור במחשבון והתעריף יחושב אוטומטית כנגזרת מהשכר היומי)
והכל - על פי התעריף של שעת עבודה רגילה ועל פי המחיר המוסכם לשעת עבודה עם אותו איש הצוות.
*המפיק יהיה רשאי, במקום תשלום לאיש הצוות עבור קיצור או דחייה של ארוחה או הפסקה כלשהי ,
לקצר את יום העבודה כולו, וזאת - באותו פרק זמן, שבו נדחתה הארוחה או ההפסקה; או בכפל הזמן, שבו קוצרה הארוחה או ההפסקה.

קולנוע וטלוויזיה - לינה מחוץ לבית

אם ההפקה מתקיימת מחוץ לעיר מגוריו של איש הצוות, בהתאם להחלטת המפיק, יסכים איש הצוות ללון מחוץ לביתו,
ובלבד שהמפיק יספק לו תנאי מגורים נאותים.

כאשר הצוות לן בבית מלון - ובתנאי שזמן הנסיעה מבית המלון לסט אינו עולה על מחצית השעה לכל כיוון -
ייחשב יום העבודה מרגע שאיש הצוות הגיע לאתר הצילומים (הסט), אחרי ארוחת הבקר במלון, ועד לסיום העבודה.
אורך יום העבודה במקרה זה יהיה 11 שעות. היה וזמן הנסיעה מבית המלון לסט עולה על מחצית השעה לכל כיוון,
יחושב זמן זה במסגרת יום העבודה על פי שעות נסיעה.

כאשר ההפקה מחייבת לינה מחוץ לעיר מגוריו של איש הצוות, יהיה זכאי איש הצוות לדמי כלכלה בסך של 70 ₪ (שבעים ₪) ליום + מע"מ,
וזאת - בנוסף לשתי הארוחות אשר אותן מחויב המפיק להגיש באתר הצילומים.

המפיק יהיה רשאי לספק לאיש הצוות, באתר הלינה, ארוחה שלישית חמה ונאותה, וכן שתייה חמה וקרה ללא הגבלה ושירותי כביסה,
והכל - במקום התשלום לאיש הצוות על הנ"ל.

קולונע וטלוויזיה- סיורים, פרה ריגינג והכנות מחוץ למשרד

בימי סיורים והכנות, מחוץ למשרדי המפיק או פרה ריגינג, המפיק יספק, על חשבונו, לאיש הצוות ארוחות, כמפורט להלן:

*עד 6 שעות של סיורים והכנות – ארוחה אחת קלה;
*עד 12 שעות של סיורים והכנות – 2 ארוחות;
*מעל 12 שעות של סיורים והכנות – 3 ארוחות.

*המפיק יהיה רשאי לשלם לאיש הצוות, במקום מתן הארוחות האמורות את התעריף שלהלן:
*במקום ארוחת בקר – 30 ₪ + מע"מ;
*במקום ארוחת צהריים – 80 ₪ + מע"מ;
*במקום ארוחת ערב – 70 ₪ + מע"מ.

פרסומות - לינה מחוץ לבית

*אם הצילומים מתקיימים מחוץ לעיר מגוריו של הצוות, בהתאם להחלטת המפיק,
יסכים הצוות ללון מחוץ לביתו ובלבד שהמפיק יספק תנאי מגורים נאותים.

*כאשר הצוות לן בבית מלון יחשב יום העבודה מרגע היציאה מהמלון ועד החזרה אליו.

פרסומות- ארוחות בזמן הצילומים

*המפיק יספק על חשבונו ארוחה בימי הצילומים לצוות באתרי הצילומים.
*ארוחת בוקר- תמשך 30 דקות ותתחיל לכל המאוחר כשעה לאחר שעת ה CALL.
*הפסקת צהריים - תתחיל לא יאוחר משבע שעות מגמר ארוחת בוקר ותימשך שעה אחת.
*במידה ויום הצילום עובר את 12 שעות העבודה תינתן ארוחה שלישית לכל המאוחר בתום השעה ה-13 ואורך ההפסקה יהיה 20 דקות.

*המפיק יעמיד לרשת הצוות משקה חם בחורף (תה, קפה) ללא הגבלה, ובקיץ – מי שתייה נקיים ו/או משקאות קלים/קרים ללא הגבלה.
השתייה תסופק ע"י המפיק גם בפעילות ביום וגם בפעילות בלילה.

פרסומות - ארוחות בסיורים, פרה ריגינג והכנות מחוץ למשרד

-בימי סיורים והכנות:

*30 ₪ או ארוחת בוקר - תינתן אם הסיור ו/או ההכנות יארכו עד 6 שעות.
*80 ₪ או ארוחת צהריים (בנוסף לארוחת הבקר או 30 ₪) – תינתן אם הסיור ו/או ההכנות יארכו עד 13 שעות.
*70 ₪ או ארוחת ערב -תינתן בכל תנאי, אם הסיור ו/או ההכנות יארכו מעל 13 שעות.

-באשר לפרה ריגינג בעיר או מחוץ לעיר, יספק המפיק ארוחה מסודרת או שרותי קייטרינג לצוות.

-במידה וניתן לקנות אוכל באתר הצילום ישלם המפיק כלכלה כדלקמן:
*30 ₪ - ארוחת בוקר.
*80 ₪ – ארוחת צהריים.

-כל תשלום של דמי כלכלה יעשה כנגד חשבונית בתוספת מע"מ כחוק.

פרסומות- ארוחות בלינה מחוץ לבית

כאשר ההפקה מחייבת לינה מחוץ לעיר מגוריו של הצוות יהיה זכאי הצוות לדמי כלכלה בסך כולל של 70 ₪ ליום + מע"מ.
זאת בנוסף לשתי הארוחות הניתנות במסגרת יום הצילום.

פרסומות - קיצור/איחור ארוחות בזמן צילומים

*ארוחת בוקר תמשך 30 דקות ותתחיל לכל המאוחר כשעה לאחר שעת ה CALL.

*הפסקת צהריים תתחיל לא יאוחר משבע שעות מגמר ארוחת בוקר ותימשך שעה אחת.

*במידה ויום הצילום עובר את 12 שעות העבודה תינתן ארוחה שלישית לכל המאוחר בתום השעה ה-13 ואורך ההפסקה יהיה 20 דקות.

*במקרה וצרכי ההפקה מכתיבים קיצור או דחייה של ארוחה או הפסקה כלשהי,
על כל קיצור של ארוחה או הפסקה יקבל איש הצוות תשלום נוסף בשווי כפל הזמן שבו קוצרה הארוחה או ההפסקה;
ועל כל דחייה של ארוחה או הפסקה יקבל איש הצוות תשלום נוסף בשווי פרק הזמן שבו נדחתה הארוחה או ההפסקה
(כאשר כל דחייה תימדד ברבעי שעות, ותעוגל תמיד כלפי מעלה, יש להזין את זמן הקיצור/איחור במחשבון והתעריף יחושב אוטומטית כנגזרת מהשכר היומי)
והכל - על פי התעריף של שעת עבודה רגילה ועל פי המחיר המוסכם לשעת עבודה עם אותו איש הצוות.

* ארוחת/ הפסקת הצהריים לא תהיה בכל מקרה קצרה מ-30 דקות.

-המפיק יהיה רשאי, במקום תשלום לאיש הצוות עבור קיצור או דחייה של ארוחה או הפסקה כלשהי כאמור לעיל, לקצר את יום העבודה כולו,
וזאת - באותו פרק זמן, שבו נדחתה הארוחה או ההפסקה; או בכפל הזמן, שבו קוצרה הארוחה או ההפסקה.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il