act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות  חזרה >

חובות אנשי הצוות

חובות אנשי הצוות בעבודה בהפקות קולנוע וטלוויזיה ובפרסומות

קולנוע וטלוויזיה - איחורים

איש הצוות מתחייב להופיע במקום ובזמן שנקבעו לו על ידי המפיק או על ידי נציגו של המפיק לאותה הפקה.
במידה ומדובר באיחור ראשון של איש הצוות ללא אישור המפיק או נציגו לאותה הפקה:
יחויב איש הצוות לשלם למפיק פיצוי בגין איחור ראשון זה בשיעור של 125% בלבד (מאה עשרים וחמישה אחוזים) מהשכר לשעה שסוכם עם איש הצוות באותה הפקה,
בגין כל שעה ושעה משעות האיחור הראשון האמור (יום חסד);

מהאיחור השני ואילך של אותו איש צוות באותה הפקה:
במקרה של איחור של איש הצוות להגעה לצילומים ללא אישור המפיק או נציגו לאותה הפקה, במשך שעת העבודה הראשונה באותו יום צילומים,
ישלם איש הצוות למפיק פיצוי בגין איחור זה בשיעור של 125% (מאה עשרים וחמישה אחוזים) מהשכר לשעה שסוכם עם איש הצוות באותה הפקה.
במקרה של איחור של איש הצוות להגעה לצילומים ללא אישור המפיק או נציגו לאותה הפקה, במשך יותר משעה באותו יום צילומים,
ישלם איש הצוות למפיק פיצוי בגין איחור זה בשיעור של 250% (מאתיים וחמישים אחוזים) מהשכר לשעה שסוכם עם איש הצוות באותה הפקה,
ובגין כל שעה ושעה משעות האיחור, מהשעה השנייה ואילך.

קולנוע וטלוויזיה- כללי

*נוכחות באתר הצילומים: לא לעזוב את אתר הצילומים, בלי רשותו של המפיק או של נציגו של המפיק לאותה הפקה.

*אי תשלום פיצוי למפיק בגין איחור או היעדרות מאושרים: שעות איחור, או שעות היעדרות, שנעשו באישור המפיק או נציגו לאותה הפקה,
ינוכו ממניין שעות העבודה של איש הצוות באותה הפקה, אך איש הצוות לא יחויב בתשלום פיצוי למפיק בגין איחור או עזיבה שנעשו באישור כאמור.

להקדיש את מיטב כישרונו ויכולתו המקצועית במשך כל הצילומים בהפקה.

השתתפות בסיורים: להשתתף בסיורים לפני תחילת הצילומים, כנדרש ובתיאום מראש.

מסירת פרטים: למסור למפיק כתובת, מספר טלפון, או כל דרך אחת בה ניתן יהיה להשיגו.

הכנת רשימת ציוד: להגיש רשימת ציוד צילום, חשמל וגריפ מוסכמת לפני תחילת צילומים לצורך הכנת תקציב להפקה,
וזאת - בתנאי שהמפיק נתן לאיש הצוות את מרב המידע לצורך הכנת הרשימה האמורה.

איש הצוות יעשה כמיטב יכולתו להתאים את רשימת הציוד שיכין לצרכים המקצועיים הרלבנטיים למקצועו ולהפקה.

איש הצוות ידווח למפיק על ציוד שאיש הצוות שכר או רכש עבור ההפקה, על חשבון המפיק.
כל הציוד אשר נרכש על ידי איש הצוות עבור ההפקה, על חשבון המפיק, יהיה רכוש המפיק, אלא אם אושר אחרת על ידי המפיק.

התנהגות הולמת: לא לשתות אלכוהול או להשתמש בסמים באתר הצילומים. השימוש באלו אסור בהחלט,
ושימוש באלכוהול או בסמים באתר הצילומים יהווה סיבה לגיטימית מצד המפיק לפטר את איש הצוות,
תוך תשלום שכר רק עבור ימי העבודה שבוצעו על ידי איש הצוות בפועל עד למועד סיום ההתקשרות עימו.
איש הצוות לא יעשן סיגריות באתר הצילומים.

אורחים: לא להביא אורח לאתר הצילומים, ללא אישור מראש של המפיק או איש מטעמו.

סודיות: איש הצוות ישמור בסודיות מלאה כל עובדה ו/או מידע הקשורים בהפקה ואשר נודעו לו תוך השתתפותו בהפקה, ואשר אינם – ולא הפכו להיות - נחלת הכלל ממילא, וכן הוא מתחייב שלא למסור לשום אדם כל מידע על תוכן הסרט או סדרי ההפקה או כל דבר שקרה או נאמר בשטח הצילומים, או מחוצה לו, אלא אם הם - או הפכו להיות - נחלת הכלל

פרסומות ופרומו- כללי

להופיע במקום ובזמן שנקבע לו על ידי המפיק/ההפקה ולא לעזוב את אתר הצילומים בלי רשותו של המפיק/ההפקה.

להקדיש את מיטב כישרונו ויכולתו המקצועית במשך כל צילומי הסרט.

להשתתף בסיורים לפני תחילת הצילומים, כנדרש ובתאום מראש. סיורים יערכו במידת האפשר, בימים פנויים של אנשי הצוות הרלוונטיים וזאת תוך תיאום מראש.

למסור למפיק כתובת, מספרי טלפון, או כל דרך אחרת בה ניתן יהיה להשיגו.

להגיש רשימת ציוד צילום, חשמל וגריפ מוסכמת לפני תחילת הצילומים לצורך הכנת תקציב להפקה. ובתנאי שהמפיק ייתן את מירב המידע לצורך הכנת הרשימה האמורה.

הצוות מתחייב שלא לשתות אלכוהול או להשתמש בסמים באתר הצילומים. השימוש באלה אסור בהחלט. ושימוש בהם יהווה סיבה לגיטימית מצד המפיק לפטר את איש צוות.

לא להביא אורח לאתר הצילומים ללא אישור מראש של המפיק או איש מטעמו.

הצוות מתחייב לשמור על הציוד שהועמד לרשותו.

להחזיר את כל הציוד שהיה ברשותו בזמן ההפקה בשלמותו למחסנים מהם הוא נלקח, איש הצוות מתחייב לשתף פעולה כאשר המפיק מבצע פעולה לצורך איתור ציוד שנעלם.

לא למסור לשום אדם כל מידע על תוכן וסדרי ההפקה או כל דבר שקרה או נאמר בשטח הצילומים, או מחוצה לו.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il