act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות – המידע בעמוד זה יתעדכן בקרוב  חזרה >

הגדרות יום צילום

הגדרת יום עבודה רגיל וחישוב עלות שעת עבודה - דוקו

יום הפקה יהיה בן 11 ברוטו, כאשר בשעות אלו יכללו ארוחת בקר בת 30 דקות וארוחת צהריים בת 45 דקות.
מחיר שעת עבודה יהיה המחיר עבור יום הפקה כנ"ל לחלק ל-11.
בימי שישי ובערבי חג, יום הפקה יהיה בן 10 שעות ברוטו. מחיר שעת עבודה יהיה המחיר עבור יום הפקה כנ"ל לחלק ל-10.

אורך יום העבודה של איש הצוות יקבע על פי רישומיו של עוזר הבמאי ביחס לשעות עבודת אנשי הצוות, וזאת – מ- call ועד wrap (ביחס לאנשי צוות שלא הגיעו להכנות ו/או לא נשארו על הסט לקיפולים).
איש צוות, העוזב את הסט לאחר ה- wrap, יהיה חייב להודיע לנציג המפיק על הסט ביחס לשעת סיום העבודה שלו.
לא הודיע איש הצוות כאמור לנציג המפיק, יקבע דיווחו של נציג המפיק לעניין מועד סיום העבודה של אותו איש צוות.
היה ולא נכח נציג של המפיק על הסט בשעת סיום העבודה של אותו איש צוות, ידווח איש הצוות, טלפונית או באמצעות שליחת מיסרון (הודעת SMS),
למפיק או לנציגו על שעת סיום העבודה – ודיווח טלפוני או באמצעות שליחת מיסרון (הודעת SMS) זה הוא שיקבע לעניין שעת סיום העבודה.

עבודה על בסיס שבועי - דוקו

"עבודה על בסיס שבועי" ו/או "עבודה שבועית", לצרכי הסכם זה, תחשב עבודה של למעלה מ-10 (עשרה) ימי הפקה רצופים,
גם אם ניתנה לאיש הצוות במהלכם הפסקה, בתנאי שההפסקה הוגדרה מראש והיא בת יום או יומיים.
מובהר, למען הסר ספק, כי רק אורך ומשך ההפקה כאמור הם יהיו הקריטריונים לקביעה אם המדובר בעבודה על בסיס שבועי,
ולא יהיה בנושא זה שיקול דעת למפיק ו/או לאיש הצוות.

בעבודה על בסיס שבועי, כל שבוע עבודה יהיה בן 5 (חמישה) ימים, אך המפיק יהיה רשאי לדרוש מאיש הצוות לעבוד גם ביום השישי באותו שבוע,
ובמקרה כזה – שכרו של איש הצוות, עבור עבודה בת 10 (עשר) שעות ביום השישי, יהיה בשיעור של 20% (עשרים אחוזים) מהשכר השבועי המוסכם בין הצדדים.

הגדרת יום עבודה ושעת עבודה - פרסומות ופרומואים

יום עבודה הוא בן 12 שעות.
ב – 12 שעות ברוטו נכללות ארוחת הבוקר והצהריים בהתאם למפורט בעמוד הפסקות וארוחות.
שעות נסיעה מחוץ לאזור החופשי אינן מחייבות כמו בקולנוע וטלוויזיה אלא כשעות עבודה. ראו פירוט בלשונית "שעות נסיעה"

יום צילום עם ילדים - פרסומות ופרומואים

יום צילום ילדים (למען הסר ספק, יום שבו הילד מצטלם רק בחלקו לא יחשב יום צילום ילדים ויחושב כיום מלא
וכמו כן האמור הינו לגבי יום בו הילד הינו דמות מרכזית בסרט הפרסומת)
יחושב כך:
עד 6 שעות -התמורה לאיש הצוות כחצי יום מהשכר המוסכם ליום עבודה, כולל ארוחת בוקר של 15 דקות.
כאשר יום העבודה הינו 6 שעות עד 9 שעות- התמורה לאיש הצוות תהיה כ 3/4 ממחיר המוסכם ליום העבודה,
כולל ארוחת בוקר בת חצי שעה וארוחת צהריים בת שעה.
כאשר יום הצילום הינו מעבר ל-9 שעות התמורה לאיש הצוות תהיה של יום עבודה מלא.
למען הסר ספק, אורך היום יכלול הכנות, הקמה,פירוק והחזרות ציוד.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il