act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות – המידע בעמוד זה יתעדכן בקרוב  חזרה >

דחיות וביטולים

עבודה על בסיס שבועי -דוקו

הפקה שבועית הינה הפקה שיש לה מעל 10 ימי צילום

*בעבודה על בסיס שבועי, תינתן על ידי המפיק לאיש הצוות הודעה מוקדמת
על דחייה של הצילומים בת 7 (שבעה) ימים מראש.

*לא ניתנה לאיש הצוות הודעה מראש, בכלל /בזמן, המפיק ישלם לאיש הצוות פיצוי
בגובה שכר של יום הפקה מלא עבור כל שבוע דחייה של הצילומים,
עד לתקרה של 3 ימי פיצוי כאמור.

*היה והדחייה בצילומים הינה של עד 3 ימים והיא נעשתה
טרם החלו הצילומים בפועל (בתקופת הפרה-פרודקשן),
לא יחויב המפיק בתשלום פיצוי כאמור לאיש הצוות.

*מעבר ל-3 ימי דחייה בתקופת הפרה פרודקשן, יהיה הפיצוי בדומה לדחייה בזמן צילומים.

עבודה על בסיס יומי - דוקו

*בעבודה על בסיס יומי, המפיק צריך להודיע לאיש הצוות 24 שעות מראש
על דחייה/ביטול של צילומים או עד השעה 09:00 בבקר היום הקודם ליום הצילומים,
לפי המועד המאוחר שבין השניים.

*שיעור הפיצוי לאיש הצוות על ביטול או דחייה של יום הפקה, בעבודה על בסיס יומי,
אם זמן ההודעה המוקדמת על הביטול או הדחייה היה קצר מ- 24 שעות או לאחר השעה 09:00 בבקר היום הקודם ליום הצילומים,
יהיה מחצית (50%) מהשכר המוסכם עבור יום העבודה.

דחיות וביטולים - פרסומות ופרומואים

*בעבודה על בסיס יומי, המפיק צריך להודיע לאיש הצוות 24 שעות מראש
על דחייה/ביטול של צילומים או עד השעה 09:00 בבקר היום הקודם ליום הצילומים,
לפי המועד המאוחר שבין השניים.

*שיעור הפיצוי לאיש הצוות על ביטול או דחייה של יום הפקה, בעבודה על בסיס יומי,
במידה וזמן ההודעה המוקדמת על הביטול או הדחייה היה קצר מ- 24 שעות
או לאחר השעה 09:00 בבקר היום הקודם ליום הצילומים,
יהיה בשיעור מלוא השכר המוסכם עבור יום העבודה.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il