act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות – המידע בעמוד זה יתעדכן בקרוב  חזרה >

ביטוח ההפקה

ביטוח ההפקה - דוקו

המפיק מתחייב, כי לפני תחילת כל הפקה, ובמשך כל תקופת ההפקה, יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות ומשולמות כלהלן:

*ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו של המפיק על פי דין,
בגין נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו בגבול אחריות שלא יפחת
מ-1,500,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח, עקב או כתוצאה מפעילות ההפקה.

במידה וההפקה מצולמת מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ירכוש המפיק ביטוח נסיעה מורחב עבור איש הצוות, הכולל:
*אשפוז בבית-חולים, ניתוחים מידיים, הטסה רפואית והטסת גופה
וכן ביטוח רכוש של איש הצוות,
ובלבד שרכוש זה דרוש והתבקש על-ידי המפיק לצורך הצילומים.

*איש הצוות מתחייב לבצע כל בדיקה רפואית ו/או למלא הצהרת בריאות
וכן לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית, ככל שיידרש.

*במידה ואיש הצוות לא יעמוד בהתחייבויותיו בסעיף זה ו/או
במידה ואיש הצוות יימצא לא כשיר מבחינה רפואית,
המפיק יהא זכאי לבטל את ההסכם שנחתם בינו לבין איש הצוות
(ואם ההסכם נחתם לפני בדיקה רפואית – אלא אם כן חוסר כשירותו הרפואית
נגרמה בקשר עם השתתפותו בהפקה נשוא ההסכם ביניהם).

ביטוח ההפקה - פרסומות ופרומואים

*המפיק חייב לבטח את ההפקה והצוות בביטוח צד ג'. במקרה פגיעה, רשאים אנשי הצוות לתבוע את חברת ההפקה בגין הפגיעה.

*במידה והצילומים יתקיימו מחוץ לגבולות מדינת ישראל, יבטח המפיק את הצוות בנוסף לביטוח הרגיל (סעיף א' לעיל), בביטוח רפואי כולל :
אשפוז בבית חולים, ניתוחים.
במידה של אסון בחו"ל ויש צורך להעביר את גופת איש הצוות ארצה יחולו כל הוצאות העברה על המפיק.

*באם ידרשו בדיקות רפואיות לצרכי הביטוח, חייב איש הצוות לעשות בדיקות אלו.
והיה וחברת הביטוח אינה מוכנה לבטח את איש הצוות,
ראשי המפיק להתיר את החוזה, באם נחתם כזה.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il