act logo

שכר והסכמים

תנאי עבודה בהפקות  חזרה >

אובדן, חסרים ונזקים לציוד

קולנוע וטלוויזיה - אובדן וחסרים בציוד

א. בסוף יום צילומים, אשר בו יש קיפול ואיסוף של הציוד, ידווח איש הצוות למפיק, או לנציגו, מייד בתום הצילומים או בתום קיפול הציוד (על פי המאוחר מבין השניים), על אובדן ציוד או חסרים של ציוד, אם ישנם כאלו. דיווח איש הצוות למפיק או לנציגו על אובדן או חסרים כאמור, יהיה איש הצוות פטור מכל אחריות לאובדן הציוד או לחסרים בציוד.

ב. בסיום ההפקה והצילומים, יהיה איש הצוות נוכח בהחזרת הציוד לחברת השכרת הציוד, וידאג לספירת הציוד המוחזר עם נציג חברת השכרת הציוד.

ג. היה ונתגלו, בזמן החזרת הציוד לחברת השכרת הציוד, חסרים בציוד, אשר לא דווחו על ידי איש הצוות למפיק כאמור בס"ק א' דלעיל, יפצה איש הצוות את המפיק בגין אובדן וחסר הציוד כדלקמן:

אם שווי הציוד החסר הינו עד 1,000 ₪ - יפצה איש הצוות את המפיק בסכום השווה ל- 50% (חמישים אחוזים) משווי הציוד החסר, היינו: לא יותר מ- 500 ₪; אם שווי הציוד החסר הינו מעל 1,000 ₪, אך עד לסכום ההשתתפות העצמית של המפיק בביטוח אובדן פריט הציוד החסר - יפצה איש הצוות את המפיק בסכום השווה ל- 20% (עשרים אחוזים) משווי הציוד החסר; אם שווי הציוד החסר הינו מעל לסכום ההשתתפות העצמית של המפיק בביטוח אובדן פריט הציוד החסר - יפצה איש הצוות את המפיק בסכום השווה ל- 10% (עשרה אחוזים) מסכום ההשתתפות העצמית של המפיק בביטוח אובדן פריט הציוד החסר.

שווי הציוד, לעניין סעיף זה, יקבע על ידי רישומי חברת השכרת הציוד.

ד. לא אפשר המפיק לאיש הצוות להיות נוכח בזמן החזרת הציוד לחברת השכרת הציוד, יהיה איש הצוות פטור מכל אחריות, ומכל חובת פיצוי למפיק, ביחס לאובדן או לחסר של ציוד, אם היה כזה, גם אם לא דיווח למפיק כאמור בס"ק א' דלעיל.

ה. במעבר לוקיישן במהלך יום צילומים, שלא ניתן במהלכו לאיש הצוות זמן מספיק לספירת הציוד, כתוצאה מאילוצי זמן ו/או עקב הוראת המפיק או נציגו, תחול חובת הדיווח של איש הצוות למפיק על אובדן או חסרים בציוד תוך 24 שעות מרגע היציאה מאתר הצילומים הקודם ללוקיישן החדש. דיווח איש הצוות למפיק או לנציגו על אובדן או חסרים כאמור, בתוך 24 השעות הללו, יהיה איש הצוות פטור מכל אחריות לאובדן הציוד או לחסרים בציוד.

ו. במידה וישנן החזרות ציוד או החלפות של ציוד במהלך יום הצילומים, ינהל נציג המחלקה, אשר מונה לכך על ידי ראש המחלקה, אם מונה, רישום מסודר של הציוד אשר הוחזר או הוחלף כאמור, ויעבירו למפיק או לנציגו. האמור בס"ק זה לא יחול על ציוד יומי, אשר יגיע ספציפית ליום צילומים בודד.

ז. המפיק יהיה רשאי לקזז משכרו של איש הצוות באותה הפקה את הסכומים שאיש הצוות חייב למפיק על פי סעיף זה, אך זאת – בתנאי שהציוד שאבד בוטח על ידי המפיק; ורק לאחר שהמפיק יציג בפני אקט ובפני איש הצוות את פוליסת הביטוח בחברת הביטוח ואת סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בה; וכן בתנאי שהוכחה מעל לכל ספק אחריותו של איש הצוות לחסר או לאובדן על פי הסכם זה.

קולנוע וטלוויזיה - נזקים לציוד

המפיק מתחייב לאפשר לאיש הצוות להכין את הציוד, לבדקו ולהוציאו, לפחות יום אחד לפני תחילת הצילומים. במידה ומכל סיבה שהיא, לא תתאפשר הכנתו ובדיקתו של הציוד על ידי איש הצוות במועד האמור, תעשה הכנת הציוד ובדיקתו על ידי איש הצוות במהלך יום הצילומים הראשון.

רק לאחר בדיקת הציוד על ידי איש הצוות כאמור, בין לפני תחילת הצילומים ובין במהלך היום הראשון לצילומים, תחול עליו אחריות לנזקים שייגרמו לציוד שבדק, כמפורט להלן:

במקרה של נזקים לציוד, שייגרמו כתוצאה מרשלנות – רבתי של איש הצוות – איש הצוות יפצה את המפיק בסכום השווה ל- 10% (עשרה אחוזים) מסכום ההשתתפות העצמית של המפיק בביטוח הנזק לפריט הציוד שניזוק, והמפיק ישא בשאר עלות הנזק לציוד.

במקרה של נזקים לציוד, שייגרמו כתוצאה ממעשה מכוון וזדוני של איש הצוות – איש הצוות יפצה את המפיק בסכום השווה למלוא (100%) סכום הנזק לפריט הציוד שניזוק.

המפיק יהיה רשאי לקזז משכרו של איש הצוות באותה הפקה את הסכומים שאיש הצוות חייב למפיק על פי סעיף זה, אך זאת – בתנאי שהציוד שניזוק בוטח על ידי המפיק; ורק לאחר שהמפיק יציג בפני אקט ובפני איש הצוות את פוליסת הביטוח ואת סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בה; וכן בתנאי שהוכחה מעל לכל ספק אחריותו של איש הצוות לנזק על פי הסכם זה.

האמור בסעיף זה יחול גם על ציוד, שהינו בבעלות איש הצוות ושהמפיק שכר מאיש הצוות לצורך ההפקה, כאילו נשכר ציוד זה על ידי המפיק מצד שלישי וניזוק.

קולנוע וטלוויזיה - ציוד בבעלות איש הצוות

היה והמפיק בקש או הורה לאיש הצוות להביא עימו להפקה, לצרכי ההפקה, ציוד שהינו בבעלות איש הצוות, הרי אז יחולו על אובדן או חסרים של ציוד שכזה במסגרת ההפקה הכללים שלהלן:

אם שווי הציוד החסר הינו מעל לסכום ההשתתפות העצמית של איש הצוות בביטוח אובדן פריט הציוד החסר - יפצה המפיק את איש הצוות בסכום השווה ל- 90% (תשעים אחוזים) מסכום ההשתתפות העצמית של איש הצוות בביטוח אובדן פריט הציוד החסר; אם שווי הציוד החסר הינו נמוך מסכום ההשתתפות העצמית של איש הצוות בביטוח אובדן פריט הציוד החסר – לא יפצה המפיק את איש הצוות בסכום כלשהו.

האמור בס"ק זה יחול רק בתנאי שהציוד שאבד או חסר בוטח על ידי איש הצוות בחברת ביטוח, וכן שאובדן או היעלמות הציוד אירעו במהלך יום העבודה ו/או בחניית כלי הרכב של ההפקה ו/או במקום או אתר תחת שמירה של המפיק או מטעמו ו/או בכל מקום אחר הנמצא באחריות המפיק, וכן בתנאי שאיש הצוות הודיע למפיק בזמן אמת על החסר או האובדן.

קולנוע וטלוויזיה - אובדן או לחסרים בציוד, המשמש את מחלקת הארט בהפקה

קיפול הציוד, בדיקתו וספירתו יעשו רק לאחר שהלוקיישן או הסט סיימו להצטלם, וכן בהתאם לאילוצי ההפקה, ללוחות הזמנים, ולשיקולים הלוגיסטיים של המפיק או נציגו ושל המעצב האמנותי. דיווח של איש הצוות למפיק או לנציגו בדבר אובדן או חסר של ציוד יעשה תוך 24 שעות מעת גילויו, בין אם במהלך הצילומים ובין אם לאחר שהסתיימו.

אם לא ניתנו לאיש הצוות ההזדמנות, האפשרות או זמן מספיקים לספירת הציוד או לאריזתו באופן מספק ומקצועי, יהיה איש הצוות פטור מכל אחריות לאובדן הציוד או לחסרים בציוד.

Close

צרו קשר

    ט. 052-5949966

    ט. 052-5949966

    שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

    רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
    act@act.org.il