act logo

מידע לחבר.ה

ביטוח צד ג' ואחריות מקצועית

במקרה של אירוע על הסט, אנא פנו מיד לסוכן הביטוח ובדקו האם המקרה מכוסה במסגרת הביטוח של אקט וכיצד יש לפעול.

דמי החבר החודשיים של כל חבר איגוד כוללים פרמיה בגין ביטוח צד ג'.

שלא כמו בביטוח בריאות וביטוח תאונות אישיות, שחבר איגוד רשאי להוסיף אותם לדמי החבר החודשיים, ביטוח צד ג' הינו חובה ונגבה כחלק מדמי החבר מכל חברי האיגוד.

כל חבר משלם כ-5 שקלים לחודש, ומכוסה בביטוח צד ג' עד גובה כיסוי של 1,000,000$.

למידע ולפרטים נוספים:

לצפייה בפוליסה לחצו על הקישורים:

Close

צרו קשר

Scroll Up