act logo

מחלקות

מחלקת מצלמה מחלקת מצלמה

מידע מקצועי לחברים בלבד. יש צורך במס' החבר.ת שלך באקט כדי לצפות בתכני העמוד כניסה

ראש מחלקה: אור ויינר

אור ויינר,ראש מחלקה מחלקת מצלמה 052-6053353 שלחו לי מייל

מחלקת מצלמה אחראית לייעוץ ולתפעול הטכני והמעשי בכל הקשור להליך ואיכות לכידת התמונה, הצגתה על הסט וניהול חומר הגלם משלב הייעוץ והכנות ועד למיסרתו לפוסט או לנציג מטעם ההפקה.

סיווגים מחלקתיים:

 • מנהל/ת מחלקת מצלמה- first assistant camera (1st AC)
 • פוקוס פולר- focus puller
 • קלאפר לואודר- clapper loader (2nd AC)
 • טכנאי דיגיטלי- Digital technician (D.T)

הגדרות תפקיד

מנהל/ת מחלקת מצלמה
 • מייעץ ומציע פתרונות טכניים שיענו על דרישות הצלם וצרכי ההפקה.
 • אחראי על גיבוש רשימת הציוד מפורטת תוך התחשבות בדרישות הצלם וההפקה.
 • אחראי להרכבתו וגיבושו של צוות המצלמה ואופיו וערב לטיבו האנושי והמקצועי.
 • אחראי על ההתקשרות מול בית ההשכרה בכל הנוגע לאופיו הטכני של הציוד, בדיקתו לפני הצילומים והחזרתו לבית ההשכרה במצב תקין ומסודר.
 • אחראי על תפעולה הטכני של המצלמה.
 • אחראי (באופן ישיר או עקיף) על תפעולו של כלל הציוד שבאחריות המחלקה – תחת הגדרה זו נכלל כל ציוד שמשמש לצורך לכידת התמונה, הצגתה על הסט ואחסונה (גיבוי).
 • יכול לקבוע את הדרישות טכניות הנחוצות לצורך עמידתו ביעדים ובדרישות תוך הצגת חלופות ומשמעותן.
 • אחראי לניהול כל צוות המצלמה
 • אחראי לשמירה ותיאום חשיפות, צבע, פורמטים וגדלי פריים בין מצלמות בהתאם לדרישות הצלם.
 • אחראי לתיאום הטכני מול המחלקות השונות ומסייע לצלם לתקשר עם שאר המחלקות.
פוקוס פולר

בהיעדר מנהל מחלקת מצלמה כל הסמכויות ותחומי האחריות של מנהל מחלקת מצלמה יחולו על הפוקוס פולר.

 • אחראי על חישובי חשיפה, עומקי שדה וחדות התמונה בהתאם לדרישות הצלם.
 • מייעץ ומציע פתרונות טכניים שיענו על דרישות הצלם וצרכי ההפקה.
 • אחראי על גיבוש רשימת הציוד מפורטת תוך התחשבות בדרישות הצלם וההפקה.
 • אחראי על ההתקשרות מול בית ההשכרה בכל הנוגע לאופיו הטכני של הציוד, בדיקתו לפני הצילומים והחזרתו לבית ההשכרה במצב תקין ומסודר.
 • אחראי על תפעולה הטכני של המצלמה.
 • אחראי (באופן ישיר או עקיף) על תפעולו של כלל הציוד שבאחריות המחלקה1.
 • יכול לקבוע את הדרישות טכניות הנחוצות לצורך עמידתו ביעדים ובדרישות תוך הצגת חלופות ומשמעותן.
 • אחראי לניהול צוות המצלמה.
 • אחראי לתיאום הטכני בין יחידות צילום נוספות ובהטמעתן של מצלמות נוספות.
 • משמש לצלם "עין נוספת" בשמירה על הפריים, מייעץ לו ומתריע בפני פגמים או אי סדרים.
 • אחראי לתיאום הטכני מול המחלקות השונות ומסייע לצלם לתקשר עם שאר המחלקות.
קלאפר לואודר
 • תפקידו לסייע לפוקוס פולר ולמנהל מחלקת מצלמה ברמה הטכנית והתפעולית של המחלקה.
 • אחראי לסימון ולססנכרון הטייקים על גבי הסלייט.
 • מתנהל מול המחלקות השונות (בין היתר ניהול תסריט, סאונד ובימוי) לצורך תיאום וסנכרון המצלמות, הסאונד וסימון הסלייט.
 • דואג לתפעול הטכני לרבות טיפול, ניקוי, סידור ושמירה על ציוד המצלמה1 בהתאם להנחיות הפוקוס פולר / מנהל המחלקה.
 • אחראי על ניהול מדיות, סידור וגיבוי חומר הגלם ומסירתו להפקה בסוף כל יום בצירוף דו”ח גיבויים.
 • מסייע לפוקוס פולר/מנהל מחלקה בניהול ומעקב על רשימת הציוד ובהתקשרות מול בית ההשכרה במהלך הצילומים.
 • לא ישמש כאיש צוות מצלמה יחיד על הסט.
 • לא ישמש כמנהל מחלקה/פוקוס פולר
טכני דיגיטלי
 • אחראי סידור וגיבוי חומר הגלם ומסירתו להפקה בסוף כל יום בצירוף דו”ח גיבויים.
 • מסייע לקלאפר לואודר בתפעול הטכני של ציוד המצלמה1 ועובד בכפוף אליו.
 • מסייע לקלאפר לואודר עם מעקב וטעינה של סוללות וניהול מדיות בפועל בסט על פי הצורך.
 • לא ישמש כאיש צוות מצלמה יחיד על הסט.
 • לא ישמש כקלאפר לואודר, מנהל מחלקה או פוקוס פולר.

קריטריונים לקבלה או לשינויי סיווג:

מנהל/ת מחלקת מצלמה
 • חבר אק"ט פעיל לתקופה של 12 חודשים רצופים באחת המחלקות.
 • טופס שינוי סיווג.
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • מינימום של 100 ימי עבודה כקלאפר לואודר ואו טכנאי דיגיטלי
 • עבודה רציפה כקלאפר לואודר בשתי הפקות אשר אושרו ע"י אק"ט.
 • צירוף רשימת הפקות בהם המועמד עבד כקלאפר לואודר ושם ראש המחלקה באותה ההפקה.
 • 3 המלצות ע"י חברי איגוד ממחלקת מצלמה ואו צילום.(לפחות המלצה אחת מכל מחלקה.

באם התקיים ארבעת התנאים הללו ו /או כל שילוב ביניהם ירשם המועמד כמנהל מחלקת מצלמה בהתאם לשיקול דעתו של ראש המחלקה בועד המנהל.

פוקוס פולר
 • חבר אק"ט פעיל לתקופה של 12 חודשים רצופים באחת המחלקות.
 • טופס שינוי סיווג.
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • מינימום של 90 ימי עבודה כקלאפר לואודר ואו טכנאי דיגיטלי
 • עבודה רציפה כקלאפר לואודר בשתי הפקות אשר אושרו ע"י אק"ט.
 • צירוף רשימת הפקות בהם המועמד עבד כקלאפר לואודר ושם ראש המחלקה באותה ההפקה.
 • 3 המלצות ע"י חברי איגוד ממחלקת מצלמה ואו צילום (לפחות המלצה אחת מכל מחלקה).

באם התקיים חמישה התנאים הללו ו /או כל שילוב ביניהם ירשם המועמד כפוקוס פולר בהתאם לשיקול דעתו של ראש המחלקה בועד המנהל.

קלאפר לואודר
 • חבר אק"ט פעיל לתקופה של 3 חודשים רצופים באחת המחלקות.
 • טופס שינוי סיווג.
 • קורות חיים מקצועיים עדכניים.
 • מינימום של 60 ימי עבודה כטכנאי דיגיטלי
 • צירוף רשימת הפקות בהם המועמד עבד כטכנאי דיגיטלי ושם ראש המחלקה באותה ההפקה.
 • 2 המלצות ע"י חברי איגוד ממחלקת מצלמה ואו צילום.

באם התקיים ארבעת התנאים הללו ו /או כל שילוב ביניהם ירשם המועמד כקלאפר לואודר בהתאם לשיקול דעתו של ראש המחלקה בוועד המנהל.

טכנאי דיגיטלי
 • טופס הצטרפות.
 • קורות חיים.
 • 2 ממליצים

* ממליצים יכולים להיות חברי אקט בלבד
* אישור קבלה יינתן ע"י חבר המחלקה בוועד המנהל לאחר בדיקת עמידת המועמד בקריטריונים ואישור טלפוני ע"י הממליצים.
* פגישה אישית עם המועמד- ע"פ שיקול דעתו של ראש המחלקה בוועד המנהל.

***מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס בכל האמור בו לנשים וגברים כאחד***

Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up