תנאי עבודה בהפקות  חזרה >

ביטוח ההפקה

קולנוע וטלוויזיה - ביטוח ההפקה

המפיק מתחייב, כי לפני תחילת כל הפקה, ובמשך כל תקופת ההפקה, יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות ומשולמות כלהלן:

*ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו של המפיק על פי דין,
בגין נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו בגבול אחריות שלא יפחת
מ-1,500,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח, עקב או כתוצאה מפעילות ההפקה.

במידה וההפקה מצולמת מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ירכוש המפיק ביטוח נסיעה מורחב עבור איש הצוות, הכולל:
*אשפוז בבית-חולים, ניתוחים מידיים, הטסה רפואית והטסת גופה
וכן ביטוח רכוש של איש הצוות,
ובלבד שרכוש זה דרוש והתבקש על-ידי המפיק לצורך הצילומים.

*איש הצוות מתחייב לבצע כל בדיקה רפואית ו/או למלא הצהרת בריאות
וכן לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית, ככל שיידרש.

*במידה ואיש הצוות לא יעמוד בהתחייבויותיו בסעיף זה ו/או
במידה ואיש הצוות יימצא לא כשיר מבחינה רפואית,
המפיק יהא זכאי לבטל את ההסכם שנחתם בינו לבין איש הצוות
(ואם ההסכם נחתם לפני בדיקה רפואית – אלא אם כן חוסר כשירותו הרפואית
נגרמה בקשר עם השתתפותו בהפקה נשוא ההסכם ביניהם).

פרסומות - ביטוח ההפקה

*המפיק חייב לבטח את ההפקה והצוות בביטוח צד ג'. במקרה פגיעה, רשאים אנשי הצוות לתבוע את חברת ההפקה בגין הפגיעה.

*במידה והצילומים יתקיימו מחוץ לגבולות מדינת ישראל, יבטח המפיק את הצוות בנוסף לביטוח הרגיל (סעיף א' לעיל), בביטוח רפואי כולל :
אשפוז בבית חולים, ניתוחים.
במידה של אסון בחו"ל ויש צורך להעביר את גופת איש הצוות ארצה יחולו כל הוצאות העברה על המפיק.

*באם ידרשו בדיקות רפואיות לצרכי הביטוח, חייב איש הצוות לעשות בדיקות אלו.
והיה וחברת הביטוח אינה מוכנה לבטח את איש הצוות,
ראשי המפיק להתיר את החוזה, באם נחתם כזה.