act logo

הצטרפו אלינו

נוהל הקפאת חברות באקט

הקפאה בשל של נסיעה או אי יכולת לעבוד

במקרה של נסיעה ארוכה לחו"ל או מקרה המונע לעבוד (דוגמת פציעה וכד'), ניתן לפנות למשרדי אקט ולבקש הקפאת חברות. משמעות הדבר היא המשך חברות באיגוד על כל המשתמע מכך, אך בפטור מתשלום דמי חבר למשך שלושה חודשים.

לאחר שלושה חודשים, תשלום דמי החבר מתחדש באופן אוטומטי.

אנא הודיעו לנו במידה ושבתם לעבוד לפני תום שלושה חודשים.

הקפאה בשל לידה

חברות (וחברי) אקט זכאיות/ים להקפאת תשלום דמי החבר למשך ששה חודשים מיום הלידה. ההקפאה תתבצע לאחר העברת תצלום של תעודת הלידה במייל למשרדי אקט.

מועד ההקפאה

מאחר שדמי החבר נגבים אוטומטית ב-1 לכל חודש, חבר/ה המבקש/ת הקפאה לאחר ה-5 לחודש, יוקפא תשלום דמי החבר שלו רק מהחודש העוקב.

Close

צרו קשר

  ט. 052-5949966

  ט. 052-5949966

  שעות פעילות המשרד: 9:00-15:00

  רחוב סעדיה גאון 26 תל אביב, מיקוד 6713521
  act@act.org.il

  Scroll Up