accessibility

לא באקט? מהן המשמעויות

במדינת ישראל אין התייחסות בחקיקה למעמד ותנאי העסקה של עצמאיים/ות ואנו מרגישים/ות זאת בענף שלנו.

כל תנאי ההעסקה שלנו כאנשי/נשות צוות על הסט , כל תנאי העבודה שאנו מקבלים/ות על הסט במסגרת יום הצילום כגון שעות נוספות , הפסקות, ארוחות וכו' הם התנאים שהושגו בהסכם אקט אל מול איגוד המפיקים שעל בסיסו אנו מאשרים את הסכמי ההפקה הנחתמים היום.

במהלך הביקורים שלנו על הסטים השונים אנחנו נתקלים לעיתים באנשי/נשות צוות שאינם/ן חברים/ות באקט.

חשוב לנו לחדד את המשמעויות של עבודה בהפקה בלי להיות חברים/ות באקט:

לא מעט שאינם/ן חברים/ות מבקשים/ות מאיתנו עזרה לאחר שכבר חתמו על חוזה לא כחברי/ות אקט ומבקשים/ות להצטרף. אנחנו מנסים לעזור במה שאפשר אבל שום דבר לא מובטח במקרה כזה.

להדגיש שחתימה על הסכם אקט מחייבת את המפיק לגבי תנאי הסכם אקט 2008 רק לגבי חברי/ות אקט .

 

מתוך ההסכם:

"איש הצוות מצהיר בזאת, כי הינו חבר אקט. מוצהר ומוסכם, כי ביום 31.7.2008 נחתם בין אק"ט – איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל (ע"ר) (לעיל ולהלן: "אקט") לבין איגוד המפיקים לקולנוע ולטלוויזיה בישראל הסכם, הכולל את כל זכויות והתחייבויות המפיקים ואנשי הצוות הטכניים בהפקות לקולנוע ולטלוויזיה (להלן: "הסכם אקט" ו/או "ההסכם האיגודי"). הסכם אקט מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. מוסכם ומוצהר בזאת כי על יחסי הצדדים לפי הסכם זה, יחולו תנאי הסכם אקט, כאילו הסכם אקט נחתם בין הצדדים להסכם זה. כל תנאי בהסכם זה שאינו מתיישב עם תנאי מתנאי הסכם אקט, יהיה בטל, ויחול לגביו האמור באותו נושא בהסכם אקט. כל נושא שאינו מוסדר בהסכם זה, יחולו עליו תנאי הסכם אקט. בכל מקרה בו יגרע ו/או יקפח הסכם זה את זכויותיו של איש הצוות  על-פי הסכם אק"ט ו/או על-פי כל דין, יחייבו סעיפי הסכם אק"ט (במידה ואיש הצוות הינו חבר רשום באקט)."

 

נמליץ לכל מי שרוצה להיכנס לתעשייה לעשות זאת דרכנו ולהירשם כמתלמדים/ות.

כך תוכלו לעבוד כחברי/ות אקט, לחתום על הסכם של אקט ולקבל את התנאים שניתנים בו.

כמתלמדים/ות באקט, תעברו הדרכה כללית למצטרפים/ות חדשים/ות, בה תקבלו הסבר על איך עובדת התעשייה ודרכי ההשתלבות בה ועל זכויותיכם/ן כחברי/ות אקט. בנוסף תוכלו להשתתף בהדרכות מקצועיות וקורסים ספציפיים למחלקה שלכם/ן וההדרכות והקורסים הכלליים של אקט.

כך תקבלו כלים להשתלב כאנשי/נשות מקצוע בתעשייה וכך נוכל לשמור יחד על סט מקצועי.

מתלמדים/ות משלמים/ות דמי חבר/ה מופחתים (95 במקום 135 בשנה הראשונה לחברותם/ן) וכן תקבלו את ההכשרות המקצועיות של אקט והליווי שלנו בתחילת דרככם/ן בתעשייה.

בנוסף תוכלו להציע את עצמכם/ן בקבוצת הוואטסאפ של המחלקה כעוזרים/ות לאנשי המחלקה. ותתווספו לרשימת חברי/ות אקט באתר.

אפשר להירשם בטופס מקוון בעמוד הראשי באתר או בטופס ידני להורדה בלשונית כלים.

אם עדיין יש לכם שאלות, מוזמנים לפנות אלי זיו 054-33222105

חברי/ות אקט זכאים להקפיא את החברות באקט עד 3 חודשים בשנה (הקפאה=ללא תשלום דמי חבר) זאת למקרים של נסיעה ארוכה לחו"ל או כל מקרה המונע מכם לעבוד.

כמו כן , זכאים/יות להקפאה של 6 חודשים מרגע הלידה. אותו/ה חבר/ה יצטרכו להעביר תצלום של תעודת לידה במייל לאקט.

Close

צרו קשר